Toi Tim Viec , Co viec gi . . goi nhe

Toi Con khoe, biet ranh May tinh, Day hoc, Sua chua Máy Tính, Cài dat,
lap ráp Máy, Quan Lý Phòng Net, Phuc hoi du lieu, Quan lý so sách, tien hang,
hang hoa , gia hang , ton Kho , nhieu kinh nghiem . . . Tim Viec lam,, cong viec gi cung lam, Giu Xe ,
Trong coi Nha… Nha o tai GoVap,  xin goi dt nhe 0784524936, Cam on