Ngoãi ngữ Atlantic Từ Sơn- mừng năm mới tặng FREE khóa học ngoại ngữ

Từ
vựng tiếng Anh chủ đề Tết

 • Before New Year’s Eve
  /bɪˈfɔːr njuːˌjɪəz ˈiːv/: Tất niên
 • Lunar New Year /
  ˈluː.nərˌnjuː ˈjɪər/ Tết m lịch – Tết Nguyên Đán
 • New Year’s Eve
  /ˌnjuːˌjɪəz ˈiːv/: Giao thừa
 • The New Year /ðiː njuː
  ˈjɪər/ tân niên
 • Boiled chicken /bɔɪld
  tʃɪk.ɪn/ gà luộc;
 • Cashew nut /ˈkæʃ.uː
  nʌt/ hạt điều;
 • Chưng cake square
  /skweər keɪk/ bánh chưng;
 • Dried bamboo shoots
  soup /draɪd bæmˈbuː ʃuːt suːp/ canh măng khô;
 • Five fruit tray / faɪv
  fruːt treɪ/ mâm ngũ quả
 • Green bean sticky rice
  / griːn biːn ˈstɪki raɪs/ xôi đỗ;
 • Jellied meat /ˈdʒel.id
  miːt/ thịt đông;
 • Lean pork paste /liːn
  pɔːk peɪst/ giò lụa;
 • Pickled onion /ˈpɪk.əl
  ʌn.jən/ dưa hành;
 • Pistachio
  /pɪˈstæʃ.i.əʊ/ hạt dẻ cười;
 • Roasted pumpkin seeds
  /rəʊst pʌmp.kɪn siːd/ hạt bí;
 • Apricot blossom /
  eɪprɪkɒt ˈblɒsəm/ Hoa mai;
 • Banquet /ˈbæŋ.kwɪt/ mâm
  cỗ tết;
 • Firecrackers
  /faɪəˌkrækəz tràng pháo;
 • Incense /ɪnsɛns:/
  hương;
 • Apricot blossom /
  eɪprɪkɒt ˈblɒsəm/ Hoa mai;
 • Banquet /ˈbæŋ.kwɪt/ mâm
  cỗ tết;
 • Firecrackers
  /faɪəˌkrækəz tràng pháo;
 • Incense /ɪnsɛns:/
  hương;