Tiếng anh tại atlantic đại đồng-từ vựng luật pháp

Từ vựng tiếng Anh về các cơ quan hành pháp, tòa
án

 • Advocate
  (ˈædvəkət): Luật sư (Tô cách lan)
 • Attorney
  in fact (əˈtɜːni ɪn fækt): Luật sư đại diện pháp lý cho cá nhân
 • Attorney
  (əˈtɜːni): Luật sư
 • Attorney
  at law (əˈtɜːni ət lɔː): Luật sư hành nghề
 • Attorney
  general (əˈtɜːni ˈdʒenrəl): Luật sư/ ủy viên công tố liên bang, Bộ trưởng
  tư pháp
 • District
  attorney (ˈdɪstrɪkt əˈtɜːni): Luật sư/ủy viên công tố bang
 • Barrister
  (ˈbærɪstə(r)): Luật sư tranh tụng
 • Court,
  law court, court of law (kɔːt): Tòa án
 • Criminal
  court (ˈkrɪmɪnl kɔːt): Tòa hình sự
 • Civil
  court (ˈsɪvl kɔːt): Tòa dân sự
 • County
  court (ˈkaʊnti kɔːt): Tòa án quận
 • Court
  of appeal / Appellate court (kɔːt əv əˈpiːl): Tòa án phúc thẩm/ chung
  thẩm/ thượng thẩm
 • Court-martial
  ( kɔːt ˈmɑːʃl): Tòa án quân sự
 • Court
  of claims (kɔːt əv kleɪm): Tòa án khiếu nại
 • County
  attorney (kɔːt əˈtɜːni): Luật sư/ủy viên công tố hạt
 • Counsel
  for the prosecution/ prosecuting counsel (ˈkaʊnsl fə(r) ðə ˌprɒsɪˈkjuːʃn):
  Luật sư bên nguyên
 • Counsel
  for the defence/ defence counsel (ˈkaʊnsl fə(r) ðə dɪˈfens): Luật sư bào
  chữa
 • Counsel
  (ˈkaʊnsl): Luật sư
 • Executive
  power (ɪɡˈzekjətɪv ˈpaʊə(r)): Quyền hành pháp
 • Executive
  (ɪɡˈzekjətɪv): Thuộc hành pháp (tổng thống/ thủ tướng)
 • High
  court of justice (haɪ kɔːt əv ˈdʒʌstɪs): Tòa án tối cao
 • Judicial
  power (dʒuˈdɪʃl ˈpaʊə(r)): Quyền tư pháp

HOTLINE:0865.364.826

ĐỐI DIỆN CÂY XĂNG HÚC-ĐẠI ĐỒNG-TIÊN DU-BẮC NINH