Phần Mềm Quản Lý Đơn Hàng – Hợp Đồng Mua Bán Hàng

QUẢN LÝ QUY TRÌNH MUA BÁN HÀNG – TTV BUSINESS 2022

1.Mô tả hoạt động – yêu cầu công việc các
phòng

–  Phòng mua hàng: nhận
yêu cầu mua hàng từ phòng KD, kiểm tra tồn kho thực tế, dự báo tồn kho hàng
trong tương lai, đặt mua hàng nhập khẩu hoặc trong nước, theo dõi tình trạng tiến
độ đơn hàng mua, lập phiếu mua hàng, kiểm tra hàng nhập đối chiếu với Bp kho nhập
hàng, lập báo cáo (đơn hàng, kế hoạch giao hàng, danh mục sản phẩm, số lượng đặt
dư)  Phần mềm quản lý quy trình mua bán
hàng TTV Business 2020

Bộ phận kho: nhận phiếu nhập hàng (hoặc xuất hàng) từ Bp Mua
hàng/ Bán hàng, kiểm tra số lượng Nhập/Xuất kho thực tế, quản lý và đối chiếu số
lượng nhập xuất kho, giám sát việc giao hàng.

Phòng bán hàng: lập báo giá, lập đơn hàng bán, lập yêu cầu mua
hàng theo báo giá, phiếu đề xuất đặt hàng, kiểm tra hàng tồn kho, giữ hàng cho
dự án, theo dõi đơn hàng mua, kiểm tra tiến độ nhập mua hàng, tiến độ giao hàng
cho từng công trình, báo cáo phân tích doanh số theo các chỉ tiêu (theo nhóm
khách, nhóm hàng, tháng, quý, năm), kiểm tra thanh toán công nợ

Phòng kế toán: nhập mua hàng, xuất
bán hàng, chứng từ thanh toán công nợ, quản lý hóa đơn mua bán, nhập xuất kho….

Kho hàng: tiến hành giao nhận
hàng dựa trên phiếu nhập xuất kho từ kế toán, lập biên bản giao nhận với khách
hàng, theo dõi tồn kho.

2.
Mô tả chung về yêu cầu phần mềm – mục tiêu ứng dụng phần mềm quản lý DN

– Dùng phần mềm quản lý công việc tại các
phòng, chuẩn hóa các số liệu nhập liệu đầu vào, các báo cáo, tối ưu hóa quy
trình làm việc của từng phòng. 

– Liên kết số liệu các phòng: nhập số liệu
gốc tại 1 phòng và cho các phòng khác khai thác chung, giảm việc nhập trùng một
loại số liệu

– Tăng khả năng khai thác báo cáo giữa các
phòng: các phòng có thể xem báo cáo số liệu cần thiết từ phòng khác đã nhập để
xử lý công việc của phòng mình

– Kiểm tra chéo độ chính xác của báo cáo:
tiến trình công việc đúng tiến độ, lưu chuyển hàng hóa kịp thời.

**
Chương trình Phần Mềm TTV sẵn sàng chỉnh sửa và mở rộng theo yêu cầu riêng phù
hợp với từng mô hình kinh doanh của Khách Hàng

Mọi
thông tin chi tiết xin liên hệ:

Ms.Nguyễn Tú Anh – Sale Management

DĐ:  0909 45 88 00

ĐT: (028) 3842 6697 – 3842 6698

Email: trithucviet1@yahoo.comwww.ttvsoft.vn

#phanmemquanlydonhang, #phanmemkinhdoanh, #phanmembanhang,
#phanmemketoan, #phanmemquanlykho, #phanmemquanly, #phanmemketoanbanhang,
#phanmemdonhang, #phanmemsanxuat, #quanlydonhangsanxuat