Module điều khiển Crouzet tại Việt Nam

Công ty TNHH Tự Động Hóa Minh Phát chuyên cung cấp Module điều khiển Crouzet tại Việt Nam

 

Model sản phẩm Crouzet:

2 wires output Part number 84799098 XC10 Part number 88950124    

2 wires output Part number 84799101 XD10 Part number 88970141    

3 wires output Part number 84799114 XD10 Part number 88970142    

3 wires output Part number 84799117 XD10 Smart Part number 88974141    

3 wires output Part number 84799118 XD10 Smart Part number 88974142    

3 wires output Part number 84799801 XD10 Smart Part number 88974143    

3 wires output Part number 84799802 XD10 Smart Part number 88974144    

3 wires output Part number 84799803 XD26 Part number 88970161    

3 wires output Part number 84799804 XD26 Part number 88970162    

5 positions Part number 83450505 XD26 Part number 88970165    

Analog module Part number 84798801 XD26 Part number 88970814    

Ball plunger Part number 83770014 XD26 Smart Part number 88974161    

Ball plunger Part number 83770024 XD26 Smart Part number 88974162    

Ball plunger Part number 83770034 XD26 Smart Part number 88974163    

Ball plunger Part number 83770044 XD26 Smart Part number 88974164    

Body fixing Part number 83560014 XD26 Smart Part number 88974165    

Body fixing Part number 83560049 XD26RBT Smart Part number 88974561    

Circular Part number 84798006 XE10 Part number 88970321    

Circular Part number 84798007 XE10 Part number 88970323    

Circular Part number 84799103 XE10 Part number 88970324    

Circular Part number 84799104 XN05 Part number 88970270    

Connectors outputs Part number 83777031 XN06 Part number 88972250    

Connectors outputs Part number 83777331 XN07 Part number 88974250    

Connectors outputs Part number 83777631 XR06 Part number 88970211    

Connectors outputs Part number 83778031 XR06 Part number 88970213    

Connectors outputs Part number 83778331 XR06 Part number 88970214    

Connectors outputs Part number 83778631 XR06 Part number 88970215    

Diameter 12 no waterproof Part number 83450701 XR10 Part number 88970221    

Diameter 12 no waterproof Part number 83450702 XR10 Part number 88970223    

Diameter 12 no waterproof Part number 83450703 XR10 Part number 88970224    

Diameter 12 no waterproof Part number 83450704 XR10 Part number 88970225    

Diameter 12 no waterproof Part number 83450711 XR14 Part number 88970231    

Diameter 12 no waterproof Part number 83450712 XR14 Part number 88970233    

Diameter 12 no waterproof Part number 83450714 XR14 Part number 88970234    

Diameter 14 no waterproof Part number 83450001 XR14 Part number 88970235    

Diameter 14 no waterproof Part number 83450002 0.16 watts Part number 82340194    

Diameter 14 no waterproof Part number 83450008 0.16 watts Part number 82340195    

Diameter 14 no waterproof Part number 83450501 0.42 Watts Part number 82330582    

Diameter 14 no waterproof Part number 83450502 0.42 Watts Part number 82330583    

Diameter 14 no waterproof Part number 83450506 1.4 W Part number Contact us    

Diameter 14 no waterproof Part number 83450511 1.4 W Part number Contact us    

Diameter 14 no waterproof Part number 83451001 1.4 W Part number Contact us    

Diameter 14 waterproof Part number 83450005 1.4 W Part number Contact usContact us    

Diameter 14 waterproof Part number 83450006 1.4 W Part number Contact usContact us    

Diameter 14 waterproof Part number 83450007 1.4 W Part number 82710001    

Diameter 14 waterproof Part number 83450009 1.4 W Part number 82710002    

Diameter 14 waterproof Part number 83450010 1.4 W Part number 82712001    

Diameter 14 waterproof Part number 83450011 1.4 W Part number 82712002    

Diameter 14 waterproof Part number 83450012 1.4 W Part number 82712003    

Diameter 14 waterproof Part number 83450013 1.4 W Part number 82712004    

Diameter 14 waterproof Part number 83450509 1.4 W Part number 82712005    

Diameter 14 waterproof Part number 83450510 1.4 W Part number 82712006    

Diameter 14 waterproof Part number 83450512 1.4 W Part number 82712007    

Diameter 14 waterproof Part number 83450513 1.4 W Part number 82712008    

Digital module Part number 84798802 1.4 W Part number 82712009    

Double 3 positions Part number 83450709 1.4 W Part number 82712010    

Flaps Part number 83770348 1.4 W Part number 82712011    

Flaps Part number 83777315 1.4 W Part number 82712012    

Frontal flange Part number 83151014 1.4 W Part number 82713001    

Frontal flange Part number 83151024 1.4 W Part number 82713002    

Frontal flange Part number 83151034 1.4 W Part number 82713003    

Frontal flange Part number 83151044 1.4 W Part number 82713004    

Galvanic isolation Part number 84799123 1.4 W Part number 82713005    

High pressure Part number 84799061 1.4 W Part number 82713006    

Landing gear Part number 83770307 1.4 W Part number 82713007    

Landing gear Part number 83777359 1.4 W Part number 82713008    

Landing gear Part number 83990126 1.4 W Part number 82713009    

Lateral fixing + lever Part number 83560011 1.4 W Part number 82713010    

Lateral fixing + lever Part number 83560021 1.4 W Part number 82713011    

Lateral fixing + lever Part number 83560031 1.4 W Part number 82713012    

Lateral fixing + lever Part number 83560041 1.4 W Part number 82713013    

Lateral fixing + roller lever Part number 83560012 1.4 W Part number 82713014    

Lateral fixing + roller lever Part number 83560022 1.4 W Part number 82713015    

Lateral fixing + roller lever Part number 83560032 1.4 W Part number 82713016    

Lateral fixing + roller lever Part number 83560042 1.4 W Part number 82714001    

Lateral flange Part number 83151012 1.4 W Part number 82714002    

Lateral flange Part number 83151022 1.4 W Part number 82714003    

Lateral flange Part number 83151032 1.4 W Part number 82714004    

Lateral flange Part number 83151042 1.4 W Part number 82714005    

Lateral flange Part number 83151212 1.4 W Part number 82714006    

Lateral flange Part number 83151222 1.4 W Part number 82714007    

Lateral flange Part number 83151232 1.4 W Part number 82714008    

Lateral flange Part number 83151242 1.4 W Part number 82714009    

Low operating travel plunger Part number 83770012 1.4 W Part number 82714010    

Low operating travel plunger Part number 83770022 1.4 W Part number 82714011    

Low operating travel plunger Part number 83770032 1.4 W Part number 82714012    

Low operating travel plunger Part number 83770042 1.4 W Part number 82714013    

Low operating travel plunger Part number 83770211 1.4 W Part number 82714014    

Low operating travel plunger Part number 83770221 10 W Part number Contact us    

Low operating travel plunger Part number 83770231 10 W Part number Contact us    

Low operating travel plunger Part number 83770241 10 W Part number Contact us    

Metal body diameter 12 body no waterproof Part number 83450717 10 W Part number Contact us    

Metal body diameter 12 body no waterproof Part number 83450718 10 W Part number Contact us    

Metal body diameter 12 body no waterproof Part number 83450719 10 W Part number Contact us    

Metal body diameter 12 body no waterproof Part number 83450720 10 W Part number 82810017    

No waterproof Part number 83452501 10 W Part number 82810018    

No waterproof Part number 83452504 10 W Part number 82810019    

No waterproof Part number 83452505 10 W Part number 82810024    

No waterproof Part number 83452506 10 W Part number 82810025    

 

No waterproof Part number 83452509 100 W nominal at 24 V and 3200 rpm Part number 80180504

No waterproof Part number 83452513 100 W nominal at 24 V and 3200 rpm Part number 80180505    

No waterproof Part number 83452514 100 W nominal at 24 V and 3200 rpm Part number 80180514    

No waterproof Part number 83452515 101 mNm Part number DIP20-12-HPZA    

No waterproof Part number 83452520 105 W Part number Contact usContact us    

No waterproof Part number 83452528 105 W Part number 80110601    

No waterproof Part number 83452531 12.5 Watts Part number Contact us    

No waterproof Part number 83453001 12.5 Watts Part number 80947001    

No waterproof Part number 83453002 12.5 Watts Part number 80947010    

No waterproof Part number 83453005 12.5 Watts Part number 80947019    

No waterproof Part number 83453006 12.5 Watts Part number 80947020    

No waterproof Part number 83453015 120 W nominal at 24 V and 4000 rpm Part number    

No waterproof Part number 83453501 120 W nominal at 24 V and 4000 rpm Part number 80180506    

No waterproof Part number 83453502 120 x 38 mm Part number 99484006    

No waterproof Part number 83453505 120 x 38 mm Part number 99487400    

No waterproof Part number 83453506 120 x 38 mm Part number 99487401    

No waterproof Part number 83453513 120 x 38 mm Part number 99487403    

No waterproof Part number 83574001 120 x 38 mm Part number 99487410    

No waterproof Part number 83574002 120 x 38 mm Part number 99487413    

No waterproof Part number 83574004 120 x 38 mm Part number 99487420    

No waterproof Part number 83574005 120 x 38 mm Part number 99489400    

No waterproof Part number 83574007 120 x 38 mm Part number 99489401    

No waterproof Part number 83574008 120 x 38 mm Part number 99489405    

No waterproof Part number 83574009 120 x 38 mm Part number 99489410    

No waterproof Part number 83574010 124 mNm Part number DIP20-15-HPZA    

No waterproof Part number 83574012 14 W Part number 82810501    

Non polarized auxiliary contact Part number 84306320 14 W Part number 82810504    

Non polarized auxiliary contact Part number 84306325 155 mNm Part number DIP20-19-HPZA    

Non polarized auxiliary contact Part number 84306335 16 W Part number Contact us    

Non polarized auxiliary contact Part number 84306350 16 W Part number Contact us    

Non polarized auxiliary contact Part number 84313315 16 W Part number Contact usContact us    

Non polarized auxiliary contact Part number 84313320 16 W Part number 82740001    

Non polarized auxiliary contact Part number 84313325 16 W Part number 82740002    

Non polarized auxiliary contact Part number 84313335 16 W Part number 82743001    

Non polarized auxiliary contact Part number 84313350 16 W Part number 82743002    

Non polarized auxiliary contact Part number 84411801 16 W Part number 82743003    

Non polarized auxiliary contact Part number 84411802 16 W Part number 82743004    

Non polarized auxiliary contact Part number 84411803 16 W Part number 82743005    

Non polarized auxiliary contact Part number 84411805 16 W Part number 82743006    

Non polarized auxiliary contact Part number 84411807 16 W Part number 82743007    

Non polarized auxiliary contact Part number 84411810 16 W Part number 82743008    

Non polarized auxiliary contact Part number 84411812 16 W Part number 82743009    

Non polarized auxiliary contact Part number 84411815 16 W Part number 82743010    

Non polarized auxiliary contact Part number 84411820 16 W Part number 82747001    

Non polarized auxiliary contact Part number 84411825 16 W Part number 82747002    

Non polarized auxiliary contact Part number 84412801 16 W Part number 82747003    

Non polarized auxiliary contact Part number 84412802 16 W Part number 82747004    

Non polarized auxiliary contact Part number 84412803 16 W Part number 82747005    

Non polarized auxiliary contact Part number 84412805 16 W Part number 82747006    

Non polarized auxiliary contact Part number 84412807 16 W Part number 82747007    

 

Non polarized auxiliary contact Part number 84412810 16 W Part number 82747008

Non polarized auxiliary contact Part number 84412812 16 W Part number 82747009    

Non polarized auxiliary contact Part number 84412815 16 W Part number 82747010    

Non polarized auxiliary contact Part number 84412820 16 W Part number 82747011    

Non polarized auxiliary contact Part number 84412825 16 W Part number 82747012    

One pole Part number 84405001 16 W Part number 82747013    

One pole Part number 84405002 16 W Part number 82747014    

One pole Part number 84405003 16 W Part number 82747015    

One pole Part number 84405005 16 W Part number 82747016    

One pole Part number 84405007 16 W Part number 82747017    

One pole Part number 84405010 16 W Part number 82747018    

One pole Part number 84405012 16 W Part number 82810502    

One pole Part number 84405015 16 W Part number 82810505    

One pole Part number 84405020 160 W nominal at 24 V and 3500 rpm Part number    

One pole Part number 84405025 160 W nominal at 24 V and 3500 rpm Part number 80190502    

Parallel ouputs Part number 83777011 160 W nominal at 24 V and 3500 rpm Part number 80190503    

Parallel ouputs Part number 83777311 17 W Part number Contact us    

Parallel ouputs Part number 83777611 17 W Part number Contact us    

Parallel outputs Part number 83778011 17 W Part number Contact us    

Parallel outputs Part number 83778311 17 W Part number Contact us    

Parallel outputs Part number 83778611 17 W Part number Contact us    

Perpendicular outputs Part number 83777021 17 W Part number Contact us    

Perpendicular outputs Part number 83777321 17 W Part number 80803005    

Perpendicular outputs Part number 83777621 17 W Part number 80803006    

Perpendicular outputs Part number 83778021 17 W Part number 80803007    

Perpendicular outputs Part number 83778321 17 W Part number 80803008    

Perpendicular outputs Part number 83778621 17 W Part number 80803009    

Plunger Part number 83770011 17 W Part number 80803010    

Plunger Part number 83770021 17 W Part number 80804006    

Plunger Part number 83770031 17 W Part number 80804007    

Plunger Part number 83770041 17 W Part number 80804008    

Polarized auxiliary contact Part number 84306620 17 W Part number 80804009    

Polarized auxiliary contact Part number 84306625 17 W Part number 80804010    

Polarized auxiliary contact Part number 84306635 17 W Part number 80804011    

Polarized auxiliary contact Part number 84306650 17 W Part number 80807001    

Polarized auxiliary contact Part number 84313620 17 W Part number 80807012    

Polarized auxiliary contact Part number 84313625 17 W Part number 80807013    

Polarized auxiliary contact Part number 84313635 17 W Part number 80807014    

Polarized auxiliary contact Part number 84313650 17 W Part number 80807015    

Polarized auxiliary contact Part number 84411601 17 W Part number 80807016    

Polarized auxiliary contact Part number 84411602 17 W Part number 80807017    

Polarized auxiliary contact Part number 84411603 17 W Part number 80807018    

Polarized auxiliary contact Part number 84411605 17 W Part number 80807019    

Polarized auxiliary contact Part number 84411607 17 W Part number 80807020    

Polarized auxiliary contact Part number 84411610 17 W Part number 80807021    

Polarized auxiliary contact Part number 84411612 17 W Part number 80807022    

Polarized auxiliary contact Part number 84411615 17 W Part number 82800036    

Polarized auxiliary contact Part number 84411620 17 W Part number 82800037    

Polarized auxiliary contact Part number 84411625 17 W Part number 82800038    

Liên hệ với chúng tôi để được báo giá tốt nhất cũng như hỗ trợ nhanh nhất về sản phẩm Crouzet tại Việt Nam

Hotline: 0931.259.239.

Tel: 028 6685 1339

Email: truc@mpvietnam.com