Mở lớp Kế toán hành chính sự nghiệp tại Hải Phòng, Hà Nội, HCM ( Tel/Zalo: 0902 86 86 81 )

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ
NGHIỆP

 

1. Mục Tiêu:
– Bồi dưỡng kiến thức
tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ kế toán
thuộc các thành phần kinh tế, đưa hiệu quả quản lý tài chính cao
– Kết thúc khóa học cần phải làm được những điểm sau:
+ Tổng hợp tất cả các loại luân chuyển tài chính (biểu hiện bằng tiền) trong
các đơn vị hành chính sự nghiệp, giúp kế toán trưởng hoàn thành công việc báo
cáo tài chính cuối kỳ.
+ Ngoài kiến thức chung học viên còn tiếp thu được các kiến thức về mối quan hệ
lôgíc giữa các phần hành kế toán của các kế toán viên.
+ Lập các báo cáo quyết toán ngân sách

2. Đối tượng học:
– Cán bộ đang công tác tại bộ phận kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp
thuộc mọi thành phần kinh tế: nhà nước, liên doanh, bộ phận quản lý cấp trên,
công an kinh tế có nhu cầu học để phục vụ công tác.
– Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, THCN, học sinh đã tốt nghiệp THPT,
các thành phần lao động xã hội có nhu cầu trang bị nghiệp vụ kế toán.
3. Nội dung:

 Phần I: Những vấn đề chung về tài chính
ở đơn vị HCSN.

     – Khái
niệm, đặc điểm của đơn vị HCSN.

     – Quy trình quản lý tài chính ở
đơn vị HCSN.

     – Nguyên tắc quản lý tài chính ở
đơn vị HCSN.

     – Phương pháp quản lý tài chính ở
đơn vị HCSN.

     – Nội dung thu chi NSNN ở ở đơn vị
HCSN.

     – Nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán ở đơn
vị HCSN.

     – Tổ chức công tác kế toán ở đơn vị
HCSN.

     – Quản lý sổ, mở sổ kế toán.

     – Hình thức kế toán.


  Phần II: Kế toán vốn bằng tiền và các khoảng đầu tư tài chính ở dơn vị
HCSN.

     – Kế toán tiền mặt.

     – Kế toán tiền gửi ngân hàng.

     – Kế toán tiền đang chuyển.

     – Kế toán đầu tư tài chính ngắn
hạn.

  Phần III: Kế toán NVL, CCDC.

     – Nguyên tắc kế toán NVL, CCDC.

     – Phương pháp kế toán NVL, CCDC.
  Phần IV: Kế toán TSCĐ

     – Kế toán tài sản CĐHH.

     – Kế toán tài sản CĐVH.

     – Kế toán xây dựng cơ bản dở dang và
sửa chữa lớn TSCĐ.

     – Kế toán đầu tư tài chính dài hạn.

     – Mua trái phiếu.

     – Góp vốn.

  Phần V: Kế toán các khoản thanh toán

     – Kế toán các khoản nợ phải thu.

     – Kế toán tạm ứng.

     – Kế toán các khoản vay.

     – Kế toán kinh phí cấp cho cấp
dưới.

     – Kế toán các khoản nợ
phải trả.

     – Kế toán các
khoản phải nộp nhà nước.

     – Kế toán trả viên chức.

     – Kế toán phải
trả đối tượng khác.

     – Kế toán phải trả nguồn kinh phí
tạm ứng.

     – Kế toán các khoản thanh toán.

     – Kế toán kinh phí quyết toán
chuyển năm sau.

     – Kế toán thanh toán nội bộ.
  Phần VI: Kế toán nguồn kinh phí

     – Kế toán nguồn kinh phí
hoạt động.

     – Kế toán nguồn vốn kinh doanh.

     – Kế toán nguồn kinh
phí dự án.

     – Kế toán nguồn kinh
phí dầu tư dây dựng cơ bản.

     – Kế toán nguồn kinh
phí đã hình thành tài sản.

     – Kế toán nguồn kinh
phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước.

     – Kế toán quỹ cơ quan.

     – Kế toán các khoản thu chi
hoạt động HCSN.

     – Kế toán các khoản thu chưa qua
ngân sách.

  Phần VII: Kế toán các khoản chi HCSN

     – Kế toán các khoản chi
hoạt động HCSN.

     – Kế toán các khoản chi dự án
HCSN.

     – Kế toán các khoản chi theo
đơn đặt hàng của Nhà nước.

  Phần VIII: Sổ sách kế toán

     – Báo cáo quyết toán ngân sách.

 

4. Học phí:
3.500.000đ/ HV

5. Thời gian học:
2 tháng

6. Chứng chỉ: Cuối khóa học viên thi và cấp chứng chỉ do Trường Đại
học Tài chính Quản trị Kinh Doanh  cấp có
giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc.

Địa chỉ học và
đăng ký học vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRUNG TÂM KẾ TOÁN QUỐC GIA

Email: khuent@giaoducvietnam.edu.vn

Mobile: 0902
86 86 81 ( Nguyễn Khuê)

———————————————————

Tại Tp Hồ Chí Minh: Số 195 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh,
HCM

Tại Hà Nội:  Tầng 2, Tòa
nhà 451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội (đối diện Đại học điện lực)

Tại Hải Phòng: Tầng 2, phòng B203, số 156/109 Quán Trữ ,Kiến An

 

 

Mở lớp kế toán hành chính sự
nghiệp, học kế toán viên nhà  nước, kế
toán viên hành chính sự nghiệp, đào tạo kế toán hành chính sự nghiệp, chứng chỉ
kế toán hành chính sự nghiệp, nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp, địa chỉ
học kế toán hành chính sự nghiệp, dạy kế toán hành chính sự nghiệp, bồi dưỡng
kế toán hành chính sự nghiệp, trung tâm dạy kế toán viên hành chính sự nghiệp,