atlantic từ sơn khai giảng lớp học tiếng hàn

Lớp giao tiếp đã có lịch cụ thể
Thứ 3+5 19h30-21h30
Ib nhận lớp 0973.825.167