Atlantic Từ Sơn- chào mừng năm mới tặng FREE khóa học Anh- Trung- NhẬt- hàn

Từ vựng tiếng anh chủ đề năm mới

Lunar New Year /ˈluːnər nuː jiːr/ : Tết
Nguyên Đán.

Lunar / lunisolar calendar : Lịch Âm lịch.

Before New Year’s Eve : Tất Niên.

New Year’s Eve / nuː jiːrz iːv /: Giao Thừa.

The New Year /ðə nuː jiːr/ : Tất Niên.

Flowers (Các loại hoa/ cây)

Peach blossom /piːʧ ˈblɑːsəm/: Hoa đào.

Apricot blossom /æprəˌkɑːt ˈblɑːsəm/: Hoa
mai.

Kumquat tree : Cây quất.

Chrysanthemum /krɪˈsænθʌməm/: Cúc đại đóa.

Marigold /ˈmærʌgoʊld/: Cúc vạn thọ.

Paperwhite : Hoa thủy tiên.