Atlantic Đại Đồng tưng bừng khuyến mại, siêu ưu đãi khoá học 99k

Từ vựng tiếng anh chủ đề môi trường

 • Acid rain /æsɪd reɪn/ mưa axit
 • Air /eər/ không khí
 • Air pollution //eər pəˈluː.ʃən/ ô nhiễm
  không khí
 • Alternative energy /ɔːlˈtɜːnətɪv ˈɛnəʤi/
  năng lượng thay thế
 • Atmosphare /ˈæt.mə.sfɪər/ khí quyển
 • Biodiversity /ˌbaɪoʊdəˈvərsət̮i/ đa dạng
  sinh học
 • Biosphere reserve /ˈbaɪoʊsfɪr rɪˈzɜːrv/:
  khu dự trữ sinh quyển
 • Climate /ˈklaɪ.mət/ khí hậu
 • Climate change / ˈklaɪ.mət tʃeɪndʒ/: biến
  đổi khí hậu
 • Deforestation /ˌdiːˌfɑːrɪˈsteɪʃn/: ô
  nhiễm không khí
 • Destruction /dɪsˈtrʌkʃən/ sự phá hủy
 • Disposal /dɪsˈpəʊzəl/ sự vứt bỏ
 • Draught /drɑːft/ hạn hán
 • Dust /dʌst/ bụi bẩn
 • Ecosystem /ˈiː.kəʊˌsɪs.təm/ hệ sinh thái